• خبر روز


سازمان بخش اجرایی همایش کاوش در علوم ورزشی مشخص گردید

1397/07/22

سازمان بخش اجرایی همایش کاوش در علوم ورزشی مشخص گردید

    به نقل از دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده،در جلسه ای که روز چهارشنبه مورخ 18 مهر ماه برگزار گردید،اعضاء سازمان بخش اجرایی همایش ملی کاوش در علوم ورزشی مشخص گردیدند.

 مسئولیت در همایش

نام و نام خانوادگی

دبیر اجرایی همایش

آقای یزدان پناه

مدیرکمیته پذیرش همایش

دکتر مهدی موحدی

مدیر کمیته نشست های علمی

دکتر بختیار ترتیبیان

مدیر کمیته کارگاه های آموزشی

دکتر مینو باسامی

مدیر بخش رسانه ای

دکتر زهرا پورآقائی

مدیر کمیته داوطلبان

دکتر محمدرضا قاسمیان

مدیر کمیته پوسترهای همایش

دکتر فریده باباخانی

مدیر کمیته نظارت و ارزیابی

دکتر علی اسماعیلی

مدیر کمیته روابط عمومی همایش

مهندس افشاری فر

مدیر کمیته مالی همایش

 خانم مژگان مقدم

مدیر کمیته تشریفات

آقای مختاری

مدیر کمیته انتشارات همایش

دکتر مرتضی طیبی

مدیر کمیته هماهنگی تخصصی همایش

دکتر علی زرینی

مدیر کمیته تدارکات و ترابری

آقای رجبی پور

 بازدید: 287خروج