• اخبار و رویدادها


اطلاعیه آزمون جامع دکتری

1396/10/10

اطلاعیه آزمون جامع دکتری

با اطلاع دانشجویان محترم دوره دکتری می رساند، براي شرکت در ارزیابی جامع ارایه نمره زبان طبق تبصره 1و 2 ماده مذکور الزامی است. در غیر این صورت امکان شرکت در ارزیابی جامع میسر نبوده و نوبت ارزیابی براي آنان لحاظ میگردد.بازدید: 347خروج