• گروه های آموزشی

 

  گروه های آموزشی دانشکده به همراه اسامی اساتید

 

گروه روانشناسی ورزشی


مدیر گروه : دکتر احسان زارعیان

اعضاء گروه روانشناسی ورزشی:

1- دکتر احسان زارعیان

2- دکتر زهرا پورآقائی

3- دکتر زهرا سلمان

4- دکتر علی اسماعیلی


گروه فیزیولوژی ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی


مدیر گروه : دکتر فریده باباخانی

آعضاء گروه فیزیولوژی ورزشی:

1- دکترفریده باباخانی

2- دکتر بختیار ترتیبیان

3- دکتر مرتضی طیبی

5- دکتر مینو باسامی 

 5- دکتر رسول اسلامی


گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها مقطع دکتری

گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها مقطع ارشد

گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات مقطع ارشد


مدیر گروه : دکتر جواد شهلائی باقری

آعضاء گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت راهبردی:

1- دکتر جواد  شهلائی باقری

2- دکتر غلامعلی کارگر

3- دکتر سارا کشکر

5- دکتر حبیب هنری

6- دکتر غلامرضا شعبانی بهار

3- دکتر فرزاد غفوری

 

گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی-گرایش حرکات اصلاحی


مدیر گروه : دکتر فریده باباخانی

آعضاء گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی:

1- دکتر فریده باباخانی

2- دکتر رامین بلوچی

3- دکتر رحمان شیخ حسینی

 

گروه رفتار حرکتی-گرایش یادگیری و کنترل حرکتی


مدیر گروه : دکتر احسان زارعیان

اعضاء گروه روانشناسی ورزشی:

1- دکتر احسان زارعیان

2- دکتر زهرا پورآقائی

3- دکتر زهرا سلمان


گروه دروس عمومی دروه کارشناسی سایر رشته های دانشگاه


مدیر گروه : دکتر مینو باسامی