• گروه های آموزشی

 

دانشکده علوم ورزشی دارای سه گروه آموزشی است و دانشجویان در مقاطع و رشته های مختلف مشغول به تحصیل می باشند .  

 

گروه های آموزشی 


1- مدیریت ورزشی

2- آسیب شناسی

3- رفتار حرکتی

 

مقاطع و رشته های تحصیلی 


کارشناسی ارشد : مدیریت ورزشی ، آسیب شناسی  ،  رفتار حرکتی

دکتری : مدیریت ورزشی