• معاون
نام و نام خانوادگی: سارا کشکر

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت ورزشی

ایمیل: sarakeshkar@gmail.com

شماره تماس: 44118630

معاون آموزشی و پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رامین بلوچی

مدرک تحصیلی: دکترای تربیت بدنی

ایمیل: ram_b81@yahoo.com

شماره تماس: 44118630

معاون اداری و مالی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی