• مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: جواد شهلائی باقری

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت ورزشی

ایمیل: javadshahlaee@gmail.com

شماره تماس: 48394116

مدیر گروه مدیریت ورزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: احسان زارعیان

مدرک تحصیلی: دکترای رفتار حرکتی

ایمیل: ehsan.zarian@gmail.com

شماره تماس: 48394164

مدیر گروه رفتار حرکتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رسول اسلامی

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی

ایمیل: eslami@gmail.com

شماره تماس: 48394121

مدیر گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی