• مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: جواد شهلائی باقری

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت ورزشی

ایمیل: javadshahlaee@gmail.com

شماره تماس: 44118630

مدیر گروه مدیریت ورزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: احسان زارعیان

مدرک تحصیلی: دکترای رفتار حرکتی

ایمیل: ehsan.zarian@gmail.com

شماره تماس: 44118630

مدیر گروه رفتار حرکتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: فریده باباخانی

مدرک تحصیلی: دکترای آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

ایمیل: babkhani@atu.ac.ir

شماره تماس: 44118630

مدیر گروه آسیب شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی