• کارکنان

اسامی کارمندان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 مهدی موحدی رئیس اداره آموزش دانشکده 4160
2 علی زرینی مسئول امور پژوهشی 4158
3 محمد حسین عبدالملکی کارشناس اداره فارغ التحصیلان 4159
4 سید احمد یحیی زاده کمک کارشناس اداره آموزش  4156
5 فرزاد قصوری مسئول امور دانشجویی 4169
6 جواد بابانژاد مهربانی کارشناس کتابخانه
4154
7 صغری خداداد مسئول امور مالی 4168
8 عیسی میرزائی مسئول امور عمومی 4147
9 محمد محسن افشاری فر مسئول امور فناوری اطلاعات و ارتباطات 4166
10 باقر چهاردولی رئیس کتابخانه 4153
11 افروز همراهی رئیس دفتر حوزه ریاست 4133
12 مرتضی اسحاقی مسئول حراست دانشکده 4136