• کارکنان

اسامی کارمندان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 مهدی موحدی رئیس اداره آموزش دانشکده 4160
2 فاطمه نوری کارشناس اداره آموزش 4158
3 محمد حسین عبدالملکی کارشناس مسئول اداره فارغ التحصیلان 4159
4 سید احمد یحیی زاده کمک کارشناس اداره آموزش  4156
5 فرزاد قصوری مسئول امور دانشجویی 4169
6 محمود بیگی
مسئول حراست دانشکده
4136
7 صغری خداداد مسئول امور مالی 4168
8 نصرت اله داداشی کارشناس اداره امور عمومی 4149
9 محمد یزدان پناه
رئیس اداره امور عمومی 4147
10 محمد محسن افشاری فر مسئول امور فناوری اطلاعات و ارتباطات 4166
11 اصغر رجبی کارشناس کتابخانه 4157
12 افروز همراهی کارشناس کتابخانه
4170
13 فرشته جنابی مطلق کارشناس کتابخانه 4154
14 علی زرینی کارشناس امور پژوهشی 4158
15 فرهاد ابراهیمی کمک کارشناس پژوهشی -
16 محمد صادقیان
مسئول تاسیسات -
17 - اتوماسیون تغذیه 4151
18 انتظامات 4148