• فرم های پژوهشی

الف) فرم گرنت

ب) مجموع فرم های پژوهشی دانشگاه

پ) فرم اجرای کارگاه پژوهشی

ت) فرم گزارش ناظر طرح

ث) فرم ترفیع اعضای هیئت علمی

ج) فرم ارتقاء اساتید

چ) فرم برگزاری همایش علمی

ح) فرم برگزاری همایش علمی دانشکده ای

خ) فرم پیشنهاد اجرای طرح های پژوهشی

د) فرم ارزشیابی کتاب

ذ) فرم تکمیل امتیازات پژوهشی اعضاء هیئت علمی

ر) فرم انتخاب پژوهشگر برتر(استاد)

ز) فرم انتخاب پژوهشگر برتر (دانشجو)

س) فرم فهرست فعالیت ها و خلاصه امتیازات

ش) فرم طرح تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد

ص) فرم گزارش علمی شرکت در همایش علمی بین المللی (دانشجویی)

ض) فرم درخواست شرکت در همایش بین المللی خارج از کشور(دانشجویی)

ع) فرم درخواست نشست دانشکده ای

غ) فرم گزارش عملکرد هسته پژوهشی

ف) فرم مقررات فرصت مطالعاتی بنیاد ملی نخبگان در سال 96-95

ق) آئین نامه ارتقاء ، شیوه نامه اجرایی ارتقاء و گزارش نامه اعضاء هیات علمی

ک) فرم پیشنهاد تالیف،تدوین یا گردآوری کتاب

گ) فرم پیشنهاد ترجمه کتاب

ل) شیوه نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی

م) فرم صورتجلسه گروه

ن) فرم های کرسی نظریه پردازی

و) فرم های دعوت از اساتید خارجی جهت تدریس یا برگزاری کارگاه