• پژوهش


اطلاعیه دفاع از پایان نامه
آقای حامد نوری در رشته تحصیلی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
 ١٥:٠٤ - 1397/11/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه دفاع از پایان نامه
خانم نساء هاشمی در رشته تحصیلی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
 ٠٩:١٢ - 1397/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه دفاع از پایان نامه
آقای ساسان ارجنگ در رشته تحصیلی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 ٠٩:١٠ - 1397/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه دفاع از پایان نامه
آقای ناصر رومیانی در رشته تحصیلی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 ٠٩:٠٤ - 1397/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای غلامرضا مرادی سیاسر در رشته تحصیلی : مدیریت ورزشی
 ١٥:٣٣ - 1397/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>