• گروه های آموزشی

 

  گروه های آموزشی دانشکده به همراه اسامی اساتید

 

 

گروه فیزیولوژی ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی


مدیر گروه : دکتر رسول اسلامی

اعضاء گروه فیزیولوژی ورزشی:

1- دکتر بختیار ترتیبیان

2- دکتر مرتضی طیبی

3- دکتر مینو باسامی

 

گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها مقطع دکتری

گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها مقطع ارشد

گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات مقطع ارشد


مدیر گروه : دکتر سارا کشکر

اعضاء گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت راهبردی:

1- دکتر جواد  شهلائی باقری

2- دکتر غلامعلی کارگر

3- دکتر حبیب هنری

4- دکتر غلامرضا شعبانی بهار

5- دکتر فرزاد غفوری

 

گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی-گرایش حرکات اصلاحی


مدیر گروه : دکتر رسول اسلامی

اعضاء گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی:

1- دکتر فریده باباخانی

2- دکتر رامین بلوچی

3- دکتر رحمان شیخ حسینی

4- دکتر هاشم پیری

 

گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی


مدیر گروه : دکتر احسان زارعیان

اعضاء گروه رفتار حرکتی:

1- دکتر زهرا پورآقائی اردکانی

2- دکتر زهرا سلمان

3- دکتر محمدرضا قاسمیان مقدم

 

گروه روان شناسی ورزشی


مدیر گروه : 

اعضاء گروه روان شناسی ورزشی:

1- دکتر علی اسماعیلی

2- دکتر ناصر صبحی قراملکی

 

مسئول دروس عمومی دروه کارشناسی سایر رشته های دانشگاه (تربیت بدنی 1 و 2)


معاون مدیر گروه : دکتر زهرا پورآقائی اردکانی