• معاون
نام و نام خانوادگی: جواد شهلائی باقری

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت ورزشی

ایمیل: javadshahlaee@gmail.com

شماره تماس: 48394177

معاون آموزشی و پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رامین بلوچی

مدرک تحصیلی: دکترای تربیت بدنی

ایمیل: ram_b۸۱@yahoo.com

شماره تماس: ۴۴۱۱۸۶۳۰

معاون اداری و مالی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی