• مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: سارا کشکر

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت ورزشی

ایمیل: sarakeshkar@gmail.com

شماره تماس: 48394120

مدیر گروه مدیریت ورزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا سلمان

مدرک تحصیلی: دکترای رفتار حرکتی

ایمیل: 

شماره تماس:

مدیر گروه رفتار حرکتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: رسول اسلامی

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی

ایمیل: eslami@gmail.com

شماره تماس: 48394121

مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

ایمیل:

شماره تماس:

مدیر گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی