• هیات علمی

جواد شهلائی باقری
مرتبه علمی : دانشیار

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


غلامعلی کارگر
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


حبیب هنری
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سارا کشکر
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


فرزاد غفوری
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


غلامرضا شعبانی بهار
مرتبه علمی : استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


احسان زارعیان
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


زهرا سلمان
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


زهرا پورآقائی اردکانی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


فریده باباخانی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


رامین بلوچی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


مینو باسامی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سید مرتضی طیبی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


بختیار ترتیبیان
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


رسول اسلامی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


رحمان شیخ حسینی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علی اسماعیلی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


محمدرضا قاسمیان مقدم
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


ناصر صبحی قراملکی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


کامبیز بنی هاشمی
مرتبه علمی : مربی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی