• کارکنان

اسامی کارمندان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 مهدی موحدی رئیس اداره آموزش دانشکده 4160
2 فاطمه نوری کارشناس اداره آموزش 4158
3 محمد حسین عبدالملکی کارشناس مسئول اداره فارغ التحصیلان 4159
4 سید احمد یحیی زاده کمک کارشناس اداره آموزش  4156
5 فرزاد قصوری مسئول امور دانشجویی 4169
6 محمود بیگی
مسئول حراست دانشکده
4136
7 مژگان مقدم مسئول امور مالی 4168
8 حمیدرضا مختاری کارشناس اداره امور عمومی 4149
9 محمد علی یزدان پناه
رئیس اداره امور عمومی 4147
10 مرتضی آذرخش مسئول امور فناوری اطلاعات و ارتباطات 4166
11 اصغر رجبی کارشناس کتابخانه 4157
12 افروز همراهی کارشناس کتابخانه
4170
13 فرشته جنابی مطلق کارشناس کتابخانه 4154
14 علی زرینی کارشناس امور پژوهشی 4158
15 فرهاد ابراهیمی کمک کارشناس پژوهشی -
16 مرتضی لطافتی
مسئول تاسیسات -
17 لیلا آجرلو مسئول دفتر رئیس دانشکده 4133
18 ابولفضل مرادی کارشناس پژوهش 4176
19 مهناز سوقندی اتوماسیون تغذیه 4151
20 انتظامات 4148