• کارکنان

اسامی کارمندان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 مهدی موحدی رئیس اداره آموزش دانشکده 4160
2 فاطمه نوری کارشناس اداره آموزش 4158
3 محمد حسین عبدالملکی کارشناس مسئول اداره فارغ التحصیلان 4159
4 سید احمد یحیی زاده کمک کارشناس اداره آموزش  4156
5 فرزاد قصوری مسئول امور دانشجویی 4169
6 اصغررجبی اتوماسیون تغذیه 4151
7 مژگان مقدم مسئول امور مالی 4168
8 حمیدرضا مختاری کارشناس اداره امور عمومی 4149
9 محمد علی یزدان پناه رئیس اداره امور عمومی 4147
10 میلاد غفوری مسئول امور فناوری اطلاعات و ارتباطات 4166
11 ابوالفضل مرادی کارشناس پژوهش 4176
12 افروز همراهی کارشناس کتابخانه 4170
13 فرشته جنابی مطلق کارشناس کتابخانه 4133
14 علی زرینی  مسئول امور پژوهشی 4153
15 لیلا آجرلو مسئول دفتر رئیس دانشکده 4172
16 محمد صادقیان مسئول تاسیسات -
17 مهناز سوقندی کارشناس مجله -
18 - - -
19 - - -
20 انتظامات 4148