• جلسه دفاع

 

برگزاری جلسه دفاع خانم راضیه البرز دانشجوی رشته روزنامه نگاری

عنوان پایان نامه : روابط عمومی الکترونیک : مطالعه روابط عمومی سازمان های تابعه شهرداری تهران   

استاد راهنما : دکتر رحمان سعیدی

استاد مشاور : دکتر حسینعلی افخمی

استاد داور : دکتر علی اصغر کیاء

زمان دفاع : 4 مهرماه 1395 ساعت 17:00

 

*************************************

برگزاری جلسه دفاع خانم مهشید مراقی دانشجوی رشته علوم ارتباطات اجتماعی 

عنوان پایان نامه : رسانه ای شدن اوقات فراغت مجازی جوانان مناطق دوگانه شهر تهران 

استاد راهنما : دکتر سید محمد مهدیزاده 

استاد مشاور : دکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی 

استاد داور : دکتر هادی خانیکی 

زمان دفاع : 28 شهریور ماه 1395 ساعت 11:30 

 

**************************************

 

برگزاری جلسه دفاع آقای حسین قره گزلی دانشجوی رشته علوم ارتباطات اجتماعی 

عنوان پایان نامه : دیدگاه های مددجویان کمیته امداد نسبت به کارآمدی برنامه های آموزشی تلویزیون در اشتغال زایی  

استاد راهنما : دکتر سید رضا نقیب السادات

استاد مشاور : دکتر علی اصغر کیاء 

استاد داور : دکتر عباس اسدی

زمان دفاع : 28 شهریور ماه 1395 ساعت 11:00

 

***************************************

 

برگزاری جلسه دفاع آقای صمد میر دانشجوی رشته علوم ارتباطات اجتماعی 

عنوان پایان نامه : بررسی نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان به خرید کالا 

استاد راهنما : دکتر علی اصغر کیاء

استاد مشاور : دکتر هادی خانیکی

استاد داور : دکتر حسینعلی افخمی 

زمان دفاع : 28 شهریور ماه 1395 ساعت 13:30  

 

***************************************

 

برگزاری جلسه دفاع خانم رویا شاهی دانشجوی رشته علوم ارتباطات اجتماعی 

عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی حمایت ها و تهدیدهای منابع خبری  

استاد راهنما : دکتر باقر انصاری 

استاد مشاور : دکتر سید محمد مهدیزاده 

استاد داور : دکتر محمد مهدی فرقانی

زمان دفاع : 4 مهرماه 1395 ساعت 9:00

 

***************************************