• فصلنامه

دانشکده تربیت بدنی انتشار فصل نامه پژوهش در مدیریت ورزش را از بهار سال 1391 آغاز نموده است.