• تابلوی اعلانات
برای مشاهده اطلاعیه های جدیدتر به صفحه نخست سایت، بخش اخبار / تب تابلوی اعلانات مراجعه فرمائید.

اطلاعیه دفاع از پاپان نامه
اطلاعیه دفاع از پاپان نامه
اطلاعیه دفاع از پاپان نامه
اطلاعیه دفاع از پاپان نامه
اطلاعیه دفاع از پاپان نامه
اطلاعیه دفاع از پاپان نامه

اطلاعیه دفاع از پاپان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه

اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

اطلاعیه دفاع از پایان نامهاطلاعیه دفاع از پایان نامهاطلاعیه دفاع از پایان نامهاطلاعیه دفاع از پایان نامه

اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامهاطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامهاطلاعیه دفاع از پایان نامهاطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامهاطلاعیه دفاع از پایان نامهاطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع از پایان نامهاطلاعیه دفاع از پایان نامه  اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 

 اطلاعیه دفاع از پایان نامهاطلاعیه دفاع از پایان نامه

 

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

 

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

 

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

 

 

 

 

 اطلاعیه دفاع از پایان نامه

 

 اطلاعیه دفاع از پایان نامه

 

 

 اطلاعیه دفاع از پایان نامه

 

 

 اطلاعیه دفاع از پایان نامه

 

 

 اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 

 اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 


 اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 


 اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 


 اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 


 اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 


 اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 


 اطلاعیه دفاع از پایان نامه اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 اطلاعیه دفاع از پایان نامه اطلاعیه دفاع از پایان نامه
 اطلاعیه دفاع از پایان نامه
بررسی ظرفیت های میان ایران و ناحیه قفقاز شمالی فدراسیون روسیه
 

 


 

تکمیل کادر هیات علمی

دانشگاه سلمان فارسی کازرون بمنظور تکمیل کادر هیات علمی خود به صورت پیمانی ، طرح سربازی و یا انتقال اعضای محترم هیات علمی سایر دانشگاه ها ، در رشته های مورد نیاز این دانشگاه از طریق فراخوان سامانه جذب نور رضوی از متقاضیان استقبال می نماید .

جهت اطلاع بیشتر به آدرس اینترنتی : http://www.kazerunsfu.ac.ir مراجعه نمایید .

 


 

قابل توجه دانشجویان متاهل

صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد ، به منظور تحکیم بنیان دانشجویان متاهل و همچنین کمک به تغذیه مادران باردار یا شیرده ( دانشجو ) با حمایت و همکاری بنیاد علوی نسبت به تامین سبد غذایی اقدام نماید . دانشجویان متقاضی به مسئول امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند .