• امور دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی: فرزاد قصوری

ایمیل: farzad.gh@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۴۱۶۸


 

راهنمای بهره مندی از تسهیلات امور دانشجویی به دانشجویان

شرح وظایف امور دانشجویی دانشکده :

به طور کلی شرح وظایف امور دانشجویی دانشکده را می توان در چند حوزه به شرح زیر طبقه بندی نمود:

الف- حوزه تسهیلات دانشجویی این تسهیلات شامل تسهیلات تحصیلی، ضروری، ضروری ممتاز، مسکن، ودیعه مسکن، حج و شهریه می باشد. خدمات امور دانشجویی در این حوزه عبارتند از: اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص ارائه تسهیلات رفاهی . دریافت تقاضا و تکمیل پرونده متضاضی انواع وامها ی، بررسی وتشخیص واجدین شرایط ،امتیازبندی در صورت لزوم و ارسال به معاونت دانشجویی و پیگیری تاحصول نتیجه . نظارت برانجام اموردانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی ودانش آموخته واعلام میزان بدهی به واحدآموزش . ثبت دانشجویان انصرافی ترک تحصیل و مرخصی تحیلی و غیره در هر ترم و عدم تخصیص تسهیلات براساس اعلام آموزش دانشکده .
ب- حوزه کار دانشجویی بطور کلی کار دانشجویی را می توان در دو حوزه دستیاری اساتید و ارائه خدمات در بخش های مختلف دانشکده طبقه بندی نمود. خدمات امور دانشجویی در این حوزه عبارتند از: ثبت نام کار دانشجویی، انجام محاسبات مالی انعقاد قراردادو تکمیل قرارداد کار دانشجویی ،پیگیری پرداخت حق الزحمه های کار دانشجویی از امور مالی دانشگاه .
ج- حوزه بیمه خدمات درمانی نظارت برامور مر بوط به بیمه دانشجویان شامل ثبت نام بیمه ایرانیان، بیمه خدمات درمانی ، بیمه حوادث و تمدید دفترچه های در مانی برای هر دانشجو در هر ترم .
د- حوزه پشتیبانی: برنامه ریزی وانجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود شامل ثبت اطلاعات،تشکیل وبایگانی پرونده. معرفی به بانک جهت افتتاح حساب ،معرفی به دفاتر رسمی جهت سپردن تعهد محضری و ثبت وامهای مربوطه در سایت صندوق رفاه دانشجویان وایجاد لیست وام های دانشجویی. تحویل و تحول و کنترل واگذاری کمد های دانشجویان .
ی- حوزه هماهنگی با توجه به لزوم ارتباط دانشجو با بخش های مختلف ستادی، خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتند از: رابط بین اداره خوابگاههای دانشگاه و دانشجویان متقاضی خوابگاه. رابط بین اداره تغذیه کنترل و جوه حاصل از فروش غذای سلف و واریز و تائید آن توسط مسئول اتوماسیون دانشکده. رابط بین مدیریت فرهنگی با دانشکده و توزیع محصولات فرهنگی و ثبت نام کلیه مسابقات فرهنگی معاونت فرهنگی. رابط بین مدیریت کارآفرینی با دانشکده و هماهنگی در خصوص اردوهای کار آفرینی. رابط بین مدیریت مشاوره با دانشکده و توزیع محصولات آن مدیریت و هماهنگیهای لازم با آن مدیریت. رابط بین مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و معرفی دانشجویان مستعد و هماهنگیهای لازم با آن مدیریت. رابط معاونت دانشجویی و انجام کلیه کارهای متفرقه واگذاری از سوی معاونت مانند توزیع بن کتاب ،جشن فارغ التحصیلی، مسابقات مختلف برگزار شده توسط معاونت دانشجویی. تکمیل پرونده های دانشجویان فارغ التحصیل وانجام تسویه حساب با آنان و ارسال پرونده به معاونت دانشجویی دانشگاه.