• معرفی کتابخانه

افتتاح نظام مند کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پس از 7 سال از تأسیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، کتابخانه دانشکده تربیت بدنی با سازماندهی و آماده سازی 12720 عنوان کتاب فارسی و 450 عنوان کتاب لاتین،  به صورت نظاممند در مهر ماه 1398 افتتاح شد.

دانشکده از زحمات همکاران سابق و جدید کتابخانه،جناب آقای باقر چهاردولی، خانم افروز همراهی،خانم فرشته جنابی مطلق، آقای اصغر رجبی پور، کارکنان محترم بخش خدمات دانشکده و دانشجویان عزیزی که در راه اندازی این کتابخانه سهیم بوده اند تشکر و قدردانی می نماید.

منابع موجود در دانشکده شامل موضوعات: روانشناسی، مدیریت، روش تحقیق، آمار، مدیریت ورزشی، روانشناسی ورزشی، رفتار حرکتی، فیزیولوژی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی است.


مجموعه قفسه های آماده سازی شده 


راه اندازی سیستم جستجوی کاربران