گروه های آموزشی

  گروه های آموزشی دانشکده به همراه اسامی اساتید

 

 

گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها مقطع دکتری

گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها مقطع ارشد

گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات مقطع ارشد


مدیر گروه : دکتر حبیب هنری

اعضاء گروه مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت راهبردی:

1- دکتر غلامرضا شعبانی بهار

2- دکتر جواد شهلائی باقری

3- دکتر غلامعلی کارگر

4- دکتر سارا کشکر

5- دکتر فرزاد غفوری

6- دکتر حبیب هنری

 

 

 

گروه فیزیولوژی ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی


مدیر گروه : دکتر مرتضی طیبی

اعضاء گروه فیزیولوژی ورزشی:

1- دکتر رسول اسلامی

2- دکتر مینو باسامی

3- دکتر بختیار ترتیبیان

4- دکتر مرتضی طیبی

 

 

گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی-گرایش حرکات اصلاحی


مدیر گروه : دکتر فریده باباخانی

اعضاء گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی:

1- دکتر فریده باباخانی

2- دکتر رامین بلوچی

3- دکتر هاشم پیری

4- دکتر رحمان شیخ حسینی

 

 

گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی


مدیر گروه : دکتر زهرا پورآقائی اردکانی

اعضاء گروه رفتار حرکتی:

1- دکتر زهرا پورآقائی اردکانی

2- دکتر زهرا سلمان

3- دکتر ناصر صبحی قراملکی

4- دکتر محمدرضا قاسمیان مقدم