ریاست دانشکده

رامین بلوچی

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی - طب ورزش

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۲

رامین بلوچی