ارتباط با دانشکده

نشانی:
تهران، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، روبروی هتل المپیک، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

حوزه ریاست: 48394172
معاونت آموزشی: 48394172
معاونت اداری : 48394172
گروه مدیریت: 48394116
گروه آسیب شناسی: 48394121
گروه رفتارحرکتی: 48394164
امور عمومی: 44118636
اداره آموزش: 48394159-48394160
کتابخانه: 48394170
امور پژوهش: 48394119
امور مالی : 48394168
امور دانشجویی: 48394169
حراست: 48394136
کد پستی :