فصلنامه

دانشکده تربیت بدنی انتشار فصل نامه رهیافت های نو در علوم  ورزشی را از زمستان سال 1397 آغاز نموده است.