گروه پژوهش وکتابخانه

علی زرینی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۵۳

علی زرینی

حمید اختری‌زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابرسی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۴۹

حمید اختری‌زاده

سید رضا موسوی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۵۷

سید رضا موسوی

مژگان مزرعه خطیری

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۷۰

مژگان مزرعه خطیری

آقای مرتضی رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۷۸

آقای مرتضی رستمی