اداره امور عمومی

محسن زارع

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۴۷

محسن زارع

حجت‌اله امین بیدختی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۷۵

حجت‌اله امین بیدختی

محمد حکمت

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۷۶

محمد حکمت

امیر قدرتی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۷۴

امیر قدرتی

مرضیه توحیدلو

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۶۹

مرضیه توحیدلو

اصغر رجبی پور

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۵۱

اصغر رجبی پور