معاونین دانشکده

احسان زارعیان

مدرک تحصیلی: دکتری رفتار حرکتی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحسان زارعیان

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۶۴

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

احسان زارعیان