اخبار

اخبار و اطلاعیه های آموزشی

پذیرش داﻧﺸﺠﻮي دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبايي

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبايي ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه « پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری » از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، داﻧﺸﺠﻮي دکتری می پذیرد.

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار میکند

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

انتصاب دکتر باسامی در کمیته اخلاق در پژوهش

انتصاب دکتر مینو باسامی در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه از سوی رئیس دانشگاه

کارگاه بین المللی سازی آموزش عالی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارگاه بین المللی سازی آموزش عالی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 16 بهمن ساعت 14:30 تا 16:30 در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی بین المللی

اطلاع از شرایط متقاضی، شرایط مسابقه، شرایط انتخاب مربی و مراحل درخواست

انتخاب واحد و حذف و اضافه نیم سال دوم

برای اطلاع از برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیم سال دوم کلیک کنید

تابلوی اعلانات

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

آقای حامد نوری در رشته تحصیلی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

خانم نساء هاشمی در رشته تحصیلی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

آقای ساسان ارجنگ در رشته تحصیلی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

آقای ناصر رومیانی در رشته تحصیلی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای غلامرضا مرادی سیاسر در رشته تحصیلی : مدیریت ورزشی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

خانم شادی قزوینی در رشته تحصیلی روانشناسی ورزشی