اخبار

اخبار و اطلاعیه های آموزشی
تابلوی اعلانات

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

نازلی سعید در رشته رفتار حرکتی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

مهیا شعبانی در رشته مدیریت ورزشی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

شادیه سلیمان بیگی در رشته رفتار حرکتی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

فاطمه رضائی در رشته مدیریت اماکن