مدیران گروه

سید مرتضی طیبی

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزشی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسید مرتضی طیبی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۱

سید مرتضی طیبی

فریده باباخانی

مدرک تحصیلی: دکتری حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۱۸

فریده باباخانی

حبیب هنری

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه‌ریزی

رتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحبیب هنری

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۴

حبیب هنری

زهرا پورآقائی اردکانی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۹

زهرا پورآقائی اردکانی