فراخوان مقالات

دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به برد امور پژوهشی دانشکده و یا کارشناس مربوطه (جناب آقای زرینی) از فراخوان های مقالات دانشجویی اطلاعات کمی و کیفی را جویا شوند.لازم به تذکر است کارشناس امور پژوهشی در طبقه همکف ساختمان اداری مستقر می باشد.