اعضاء هیات علمی

دکتر جواد شهلائی باقری

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۱۲

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

دکتر جواد شهلائی باقری

غلامعلی کارگر

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیغلامعلی کارگر

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۵

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

غلامعلی کارگر

حبیب هنری

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه‌ریزی

رتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحبیب هنری

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۴

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

حبیب هنری

سارا کشکر

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت ورزشی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسارا کشکر

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۰

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

سارا کشکر

فرزاد غفوری

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیفرزاد غفوری

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۷

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

فرزاد غفوری

غلامرضا شعبانی بهار

رتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیغلامرضا شعبانی بهار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۸

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

غلامرضا شعبانی بهار

احسان زارعیان

مدرک تحصیلی: دکتری رفتار حرکتی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحسان زارعیان

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۶۴

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

احسان زارعیان

زهرا سلمان

مدرک تحصیلی: دکتری رفتار حرکتی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۸

آخرین بروزرسانی: ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

زهرا سلمان

فریده باباخانی

مدرک تحصیلی: دکتری حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۱۸

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

فریده باباخانی

دکتر مینو باسامی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر مینو باسامی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۷

آخرین بروزرسانی: ۱۸ تیر ۱۴۰۳

دکتر مینو باسامی

سید مرتضی طیبی

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزشی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسید مرتضی طیبی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۱

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

سید مرتضی طیبی

بختیار ترتیبیان

رتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبختیار ترتیبیان

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۳

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

بختیار ترتیبیان

رسول اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۱

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

رسول اسلامی

رحمان شیخ حسینی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۴

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

رحمان شیخ حسینی

علی اسماعیلی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی اسماعیلی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۴۰

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

علی اسماعیلی

محمدرضا قاسمیان مقدم

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۲

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

محمدرضا قاسمیان مقدم

ناصر صبحی قراملکی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیناصر صبحی قراملکی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۶۳

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

ناصر صبحی قراملکی

رامین بلوچی

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی - طب ورزش

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۲

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

رامین بلوچی

احسان قائم مقامی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۹۰

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

احسان قائم مقامی

هاشم پیری

مدرک تحصیلی: آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۱۶

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

هاشم پیری