اعضاء هیات علمی

دکتر جواد شهلائی باقری

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۱۲

دکتر جواد شهلائی باقری

غلامعلی کارگر

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیغلامعلی کارگر

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۵

غلامعلی کارگر

حبیب هنری

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه‌ریزی

رتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحبیب هنری

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۴

حبیب هنری

سارا کشکر

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت ورزشی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسارا کشکر

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۰

سارا کشکر

فرزاد غفوری

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیفرزاد غفوری

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۷

فرزاد غفوری

غلامرضا شعبانی بهار

رتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیغلامرضا شعبانی بهار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۸

غلامرضا شعبانی بهار

احسان زارعیان

مدرک تحصیلی: دکتری رفتار حرکتی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحسان زارعیان

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۶۴

احسان زارعیان

زهرا سلمان

مدرک تحصیلی: دکتری رفتار حرکتی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۸

زهرا سلمان

فریده باباخانی

مدرک تحصیلی: دکتری حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۱۸

فریده باباخانی

مینو باسامی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمینو باسامی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۷

مینو باسامی

سید مرتضی طیبی

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی ورزشی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسید مرتضی طیبی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۱

سید مرتضی طیبی

بختیار ترتیبیان

رتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبختیار ترتیبیان

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۳

بختیار ترتیبیان

رسول اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۱

رسول اسلامی

رحمان شیخ حسینی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۴

رحمان شیخ حسینی

علی اسماعیلی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی اسماعیلی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۴۰

علی اسماعیلی

محمدرضا قاسمیان مقدم

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۳۲

محمدرضا قاسمیان مقدم

ناصر صبحی قراملکی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیناصر صبحی قراملکی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۶۳

ناصر صبحی قراملکی

رامین بلوچی

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی - طب ورزش

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۲۲

رامین بلوچی

احسان قائم مقامی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۹۰

احسان قائم مقامی

هاشم پیری

مدرک تحصیلی: آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۱۶

هاشم پیری