اعضاء هیات علمی

 


جواد شهلائی باقری
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


غلامعلی کارگر
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


حبیب هنری
مرتبه علمی : استاد
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سارا کشکر
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


فرزاد غفوری
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


غلامرضا شعبانی بهار
مرتبه علمی : استاد تمام
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


احسان زارعیان
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


زهرا سلمان
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


زهرا پورآقائی اردکانی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


فریده باباخانی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


رامین بلوچی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


مینو باسامی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


سید مرتضی طیبی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


بختیار ترتیبیان
مرتبه علمی : استاد تمام 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


رسول اسلامی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


رحمان شیخ حسینی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


علی اسماعیلی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


محمدرضا قاسمیان مقدم
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


ناصر صبحی قراملکی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


کامبیز بنی هاشمی
مرتبه علمی : مربی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 

 


احسان قائم مقامی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی