اخبار

اخبار و اطلاعیه های آموزشی

بورسیه تحصیلی دولت روسیه

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمایید...

بورسیه تحصیلی دولت رومانی

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمایید...

نشست تخصصی"مهاجران و نگاهی دیگر"

جها مشاهده جزئیات کلیک نمایید...

اولین گردهمایی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

جهت مشاهده جزئیات خبر کلیک نمایید...

پذیرش دانشجو بدون آزمون - دانشگاه قم

جها مشاهده جزئیات کلیک نمایید...

تابلوی اعلانات

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

نازلی سعید در رشته رفتار حرکتی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

مهیا شعبانی در رشته مدیریت ورزشی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

شادیه سلیمان بیگی در رشته رفتار حرکتی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

فاطمه رضائی در رشته مدیریت اماکن

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

شیوا کولیوند در رشته مدیریت ورزشی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

فاطمه میرزایی در رشته آسیب شناسی ورزشی